Моят глас е важен! РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Моят глас е важен!

Учениците от ОУ „Л.Каравелов” гр. Попово се включиха  в кампанията на УНИЦЕФ България, посветена на правото на детско участие. Предварително в часа на класа те бяха запознати с основни моменти от Конвенцията за правата на детето (приета през 1989 година от Организацията на обединените нации (ООН). Учениците научиха за ангажиментите на държавите за осигуряване и гарантиране на основното право на живот и свобода на всяко дете, равното му третиране, независимо от раса, пол и вероизповедание, осигуряването на достъп до образование, здравни грижи, защита при военни конфликти и т.н. Научиха, че в конвенцията е заложено и правото на децата и юношите да бъдат активни и да изказват мнения и вземат участие по въпроси, които ги касаят, изисква от възрастните да се вслушват в мнението им, да го приемат сериозно и да ценят техните преживявания, гледни точки и притеснения. Потърсени бяха отговори на въпросите „Какво представлява детското участие?” и „Защо участието е важно?”.
Водени от разбирането, че активното участие е една от характеристиките на „ефективното училище“ класните ръководители създадоха нагласа и учениците V-VІІІ клас се включиха и попълниха онлайн анкета на сайта www.unicef.bg/glas. А учениците отговаряйки на въпросите видяха на практика как участието в тази кампания дава възможност на децата да бъдат чути, и зачитането на мнението им да стане ценност. Същевременно изразявайки мненията си относно ситуации, които ги засягат пряко (процеса на преподаване и учене, училищната среда и обстановката, взаимоотношенията) у тях се засили  усещането, че са важни и значими, а това ги прави отговорни към решенията, които вземат.

Елка Кръстева
Главен учител по история и цивилизация

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Моят глас е важен!