Кандидатстване по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020 г., приета с РМС № 285/30.04.2020 г. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Кандидатстване по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020 г., приета с РМС № 285/30.04.2020 г.

Национална програма „Мотивирани учители“ обхваща дейности, ориентирани към училища с недостиг на педагогически специалисти и такива, предполагащи работа с уязвими групи. Насочена е към учители и специалисти с висше образование със или без придобита професионална квалификация „учител“, притежаващи знания, умения и нагласи, които ги правят подходящи за преподаване в нуждаещите се училища.
Модул 2. Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „ресурсен учител“ и „начален учител“ 
от заети в системата учители
Модул 2 на НП „Мотивирани учители“ е изцяло насочен към обучения на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация в зависимост от нуждите на училището, в което преподават. Те ще получат подготовка във висше училище в съответствие с изискванията за образование за заемането на учителските длъжности, регламентирани в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Кандидатстването по Модул 2 на програмата се осъществява по обявена на официалната страница на МОН и на РУО процедура. Кандидатстването се осъществява чрез подаване в РУО на заявление по образец, към което се прилагат изискващите се документи. 
Срокът за подаване заявления към РУО е до 23.06.2020 г.
Приложения:
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Кандидатстване по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020 г., приета с РМС № 285/30.04.2020 г.