Изложби на училища по проект „Твоят час” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Изложби на училища по проект „Твоят час”

Заключителна изложба на училища, участващи в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности” (Твоят час) е подредена във фоайето на РУО – Търговище. За учебната 2017/2018 година в проекта участваха общо 48 училища. Бяха сформирани 550 групи, 331 от които са групите за извънкласни дейности по интереси. Изложбата е подредена в изпълнение на Годишния план за действие по проекта и в нея е включено творчеството на ученици, участващи в групите по интереси.
    Извънкласните дейности са така подбрани, че да отговарят на интересите, способностите и възрастовата специфика на учениците. Децата и младежите твориха в различни тематични области – наука, техника и технологии, здравно образование и здравословен начин на живот, гражданско образование, предприемачество, програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, изкуства и култура, спорт. Извънкласните дейности са свързани с развитието на творческия потенциал на учениците и провокират допълнителен интерес, като не дублират съдържателните характеристики на учебните предмети.
    Заниманията по интереси имат за цел да осмислят свободното време на учениците, като направят училищния им живот по-интересен и станат предпоставка за общуване без агресия.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Изложби на училища по проект „Твоят час”