ИКТ базираното обучение по български език и литература РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ИКТ базираното обучение по български език и литература

Използването на ИКТ в обучението по български език и литература дава възможности за вариативностна педагогическите модели с цел усвояване на учебното съдържание. Преподавателите във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище разполагат със съвременна компютърна техника и широк набор от електронни учебни ресурси. Главните учители Здравка Радева и Йорданка Филева използват целесъобразно мобилните електронни модули, интерактивните дъски, персоналните таблети, лаптопите. Те създават иновативни дидактически модели за реализиране на различни урочни единици, например в ХІ клас: „Опълченците на Шипка – честта и достойнството на един народ“, „Алеко Константинов – вечният съвременник“, „П. П. Славейков - жрецът воин“, „Задължителност и избор на езиковите средства“; в ХІІ клас: „Страданието и смъртта в творчеството на Смирненски“, „Хуманистът Йовков“, „Стихийната природа на жената в поезията на Багряна“ и др. Учениците работят индивидуално и по групи, подготвят образователни проекти,сами проверяват нивото на знанията и уменията си.
ИКТ базираното обучение е в същността си интерактивна образователна технология. Този вид подкрепа за обучителния процес по български език и литература помага да се подобри функционалната грамотност на учениците, да се повиши мотивацията им за участие в учебния процес, да се преодолее пасивността им чрез стимулиране на тяхната креативност.

Йорданка Филева – главен учител
по български език и литература

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ИКТ базираното обучение по български език и литература