ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

На 23 февруари 2016 г. в Целодневна детска градина „Шестте ястребинчета” – гр. Антоново се проведе съвместна дейност с деца, родители  и местна общност. Темата бе „Популяризиране на добри практики за съвместна дейност с родители и местна общност в подкрепа на грамотността“. Присъстваха представители на  неправителствени организации от община Антоново, директори и учители  от училищата в общината, представители на община Антоново и родители.
 Гостите наблюдаваха  педагогическа ситуация на  тема: „Ние с  мама и татко учим и работим заедно“. Целта бе децата и техните родители  да вникнат в съдържанието и смисъла на празника „Баба Марта“, да се запознаят със символиката на българския обичай „Връзване на мартеница“. В хода на ситуацията  децата с техните родители изработиха мартеници  за предстоящия празник.
Проведената открита практика създаде  благоприятна среда за насърчаване на грамотността, формиране на общочовешки ценности като толерантност, уважение и самостоятелност при вземане на решения при работата в групи на децата и техните родители. Стимулираха се творчески заложби у децата и техните родители, което ще насърчи родителите в бъдеще да участват по - активно във възпитателно – образователния процес в детската градина.
Представена бе презентация подготвена от педагогическият екип при ЦДГ “Шестте ястребинчета“, която даде възможност на гостите да добият представа за проведени  дейности в групите на  детската градина, както в град Антоново, така и в селата Стеврек, Таймище, Изворово и Трескавец. Учителите споделиха своите бъдещи планове във връзка с разширяването на дейностите свързани с деца, родители , местна общност в подкрепа на грамотността, които ще съчетават пълноценно обучение, възпитание, отдих, спорт, развитие и насърчаване на творческия детски потенциал. Всичко това ще повиши качеството на образователно-възпитателния процес, ще подпомогне преодоляването на езиковата бариера при децата -  билингви и усвояването на българския език.

МЮЖГЯН ЕКРЕМОВА
Директор на ЦДГ „Шестте ястребинчета”
гр. Антоново

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА