Близо 5 хиляди ученици от областта са обхванати в групите по проект „Твоят час” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Близо 5 хиляди ученици от областта са обхванати в групите по проект „Твоят час”

     331 групи за извънкласни дейности по интереси с общ брой обхванати ученици 4992 от всички възрастови групи бяха сформирани през изминалата учебна година по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС). Това стана ясно от изнесената днес  (30.07.2018 г.) пресконференция, организирана от Регионалното управление на образованието в Търговище.  Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, а целта му е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
     От област Търговище в дейностите по проекта за учебната 2017/2018 г. се включиха 48 училища – 3 начални, 28 основни, 4 средни, 3 профилирани гимназии, 8 професионални гимназии, 1 специализирано и 1 специално училище. Тематичните области, в които участваха учениците са наука, техника и технологии, здравно образование и здравословен начин на живот, гражданско образование, предприемачество, програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, изкуства и култура, спорт. Тематичните области са извън включените в задължителната училищна подготовка. 
    В групи за преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и  с цел повишаване на мотивацията им за учене бяха създадени 219 групи, включващи 1927 ученици от училищата от област Търговище. Приоритетно тези групи бяха по учебни предмети български език и литература и математика. Разпределянето на учениците в групите се осъществи чрез разработен от всяко училище училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на учениците. По подадена от училищата информация учениците, подобрили резултатите си в обучението са 1100, което е 57 %  от всички включени в тези групи.
     В групите по проекта са включени 1157 ученици от уязвими етнически групи, 348 ученици, застрашени от отпадане и 328 със специални образователни потребности. Реинтегрирани в образованието за учебната 2017/2018 година са 36 ученици. 
    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма   "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез   Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

РУО - Търговище
 НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Близо 5 хиляди ученици от областта са обхванати в групите по проект „Твоят час”