„Биологичното образование – традиции и бъдеще” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Биологичното образование – традиции и бъдеще”

VI Национална конференция по биологично образование-Балчик  9 – 11 Октомври 2014 г.

В т о р о  с ъ о б щ е н и е

Такса за правоучастие:
25 лв – за членове на СББ; 15 лв – за докторанти, 10 лв. за студенти, ученици и пенсионери.
Краен срок за получаване на заявките за участие и на резюметата:
10 септември 2014 г.
Краен срок за получаване на докладите и съобщенията в пълен текст:
20 септември 2014 г.

Изисквания към заявките:
Заявката е персонална. Тя трябва да съдържа трите имена на участника (с уточнение – докладчик или слушател), месторабота, адрес за обратна връзка.
Изисквания към резюметата:
Резюмето трябва да бъде на български език с обем 10-15 машинописни реда или до 150 думи. Технически параметри: шрифт – Times New Roman , формат А4, с полета от по 25 мм, междуредово разстояние – единично. Оформление на текста: заглавие – центрирано, шрифт 14, болд; име и фамилия на автора (авторите) – центрирано, шрифт 12; месторабота и адрес за кореспонденция – центрирано, шрифт 10, курсив;  ключови думи – до четири, шрифт 10; основен текст – подравнен отляво, шрифт 12.

Изисквания към докладите:
На български език, с общ обем до 6 стр., вкл. илюстративният материал и цитираната литература. Технически параметри – както за резюмето (вж по-горе). Цитирането в текста е в скоби с числа, съответстващи на номера на източника в подредения по азбучен ред  списък на литературата. Без номерация на страниците.
За повече информация относно електронните адреси за изпращане на заявките, резюметата и докладите, настаняването и цените за престой: г-жа Мариана Петкова – старши експерт по природни науки и екология в РИО – тел.: 0601/6 28 36, 0894679129.

 Заявка за участие


 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Биологичното образование – традиции и бъдеще”