РУО - Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
РУО - Търговище

  
РУО – Търговище е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.
РУО – Търговище е юридическо лице, има печат и идентификационен код по БУЛСТАТ, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Структура  Работно време   

РУО – Търговище се управлява и представлява от началник.
Организацията на дейностите се осъществява от:
  • Отдел „Oрганизационно-методическа дейност и контрол”;
  • Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”.
Отделите координират, инспектират и анализират цялостната организация на образователно-възпитателния процес в детските градини, училищата и обслужващите звена на област Търговище. Изготвят отговори на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения. Координират и създават организация по изпълнението на държавния план-прием, както и провеждането на държавните зрелостни изпити. Осъществяват дейности, свързани с насочване за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Разработват програми и стратегии за развитие, функциониране и осъществяване на образователни структури на територията на областта.
 
Годишен план за дейността на РУО - Търговище през учебната 2019/2020 година

 
 

План за дейността на регионален методически съвет към РУО - Търговище през учебната 2018/2019 година
Вътрешни правила квалификация 2019, организирани от РУО

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
РУО - Търговище